Portal_background_image

مسابقه فرهنگی شورای امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز استانداری مرکزی به مناسبت دهه آخر ماه صفر(دی1392)

مسابقه فرهنگی شورای امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز  استانداری مرکزی به مناسبت دهه آخر ماه صفر(دی1392)

منابع: قرآن کریم- کتاب سیریدرسیرهنبویاستادشهیدمرتضیمطهری (ره)(اندیشه اسلامی جلد یک)


«بسمه تعالی»

مسابقه فرهنگی شورای امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز  استانداری مرکزی به مناسبت دهه آخر ماه صفر(دی1392)

منابع: قرآن کریم- کتاب سیریدرسیرهنبویاستادشهیدمرتضیمطهری (ره)(اندیشه اسلامی جلد یک)

بخش اول: سوالات کتاب سیری در سیره نبوی استاد شهید مرتضی مطهری(ره)

1 - کدام گزینه از نظر اسلام صحیح است؟
الف) هدف وسیله را توجیه می کند.
ب) وسیله هدف را توجیه می کند.
ج) استفاده از وسیله نامشروع در تبلیغ دین درست نیست.
د)  هر سه مورد

2-آیا در دین اسلام ایمان اجباری است؟دلیل آن چیست؟

الف) ایمان اجباری است و شواهد زیادی برای آن وجود دارد.

ب) ایمان در مراحل اولیه اختیاری ولی بتدریج جنبه اجباری پیدا می کند.

ج) اجباری نیست چونایماناعتقاداست،گرایشاست،علاقهاست.اعتقادرابازورنمی‌شودایجادکرد.

د) هرچند ایمان اجباری نیست اما بعد از ایمان نمی‌توان از اعتقادات برگشت.

3- « سبک تماوت» یعنی...
الف) خود را به موش مردگی زدنب) خود را به بی خبری زدن
ج) خود را زیرک جلوه دادن     د) گزینه الف و ب

4- در خصوص سعد و نحس ایام در منطق عملی اسلام کدام مورد درست است؟
الف)  سعد هست.                              ب) نحس هست.                   ج) سعد و نحس هر دو وجود دارد.
د) این امور اساسا اثر ندارد و یا اگر هم باشد توکل به خدا و پیغمبر(ص) و اهلبیت(ع) اثر اینها را از بین می برد.

5- فلسفهذکرمصیبت در ایام سوگواری چیست؟

الف) هرمکتبیاگرچاشنیعاطفهنداشتهباشدوصرفامکتبوفلسفه وفکرباشد،آنقدردرروحهانفوذنداشتهوشانسبقاندارد.

ب) چون شدت مصائب به حدی است که چاره ای جز ذکر مصیبت نیست

ج) این یک شیوه تبلیغی موثر در همه مکاتب است.

د) موارد ب و جصحیح است.

 

6-اینسخنازکیست؟

«بشریتامروزبهسهچیزنیازمنداست: تعبیرروحانیازجهان،آزادیروحانیفردواصولیاساسیدارایتاثیرجهانیکهتکاملاجتماعبشریرابرمبنایروحانیتوجیهکند».

الف) استادمطهریب)امامخمینی (ره)

ج)اقباللاهورید) دکتربهشتی

7- در رابطه با داستان های قرآن کدام مورد درست است؟
الف) حقیقت داردب) قصص برای پند گرفتن است.
ج) قصص برای اسطوره استد)  گزینه های الف و ب

8- نوآوری در دین از نظر اسلام.............. است.
الف)  درست                ب) نادرست                  ج) بعضی اوقات درستد) بعضی اوقات نادرست

9-  سیاست علی(ع) در مسائل دینی و حکومتی....
الف)  انعطاف پذیر بودب) انعطاف پذیر نبود         ج) یک سبک معین و دائمی داشت.د) هیچکدام

10- اولین شرط در دعوت و پیام رسانی کدامست؟
الف) شرح صدرب) بیان شیوا            ج)مخاطب شناسی                   د) استفاده از مشارکت دیگران

11- منظور از سنگینی در آیه« انا سنلقی علیک قولا ثقیلا» چیست؟
الف) سخنان زیاد است.ب) مداول سخن است.         ج) محتوای سخن استد) هیچکدام

12- پیامبر اکرم(ص) کدامیک از اصحاب خود را جهت دعوت و تبلیغ مردم به یمن فرستاد؟
الف) سلمان فارسی                     ب) حضرت علی(ع)                          ج) معاذبن جبلد)  موارد ب و ج

13- سبک و متد و روش و منطقی که اسلام در رهبری و مدیریت می پسندد....
الف) لیّن بودن است             ب) نرم بودن و خوشخو بودن است     ج) جذب کردن است. د)  همه موارد

14- شروط اصلی دعوت کردن در اسلام کدام است؟

الف) بلاغ(رساندن پیام)                                                      ب)نصح(خلوص سخن)

ج) پرهیز از تکلف                                                                د) همه موارد صحیح است

15- کدامیکازاصلهایزیرازنظراسلامدرستاست؟

الف)اصلقدرت                  ب)اصلاعمالزور                    ج) اصلغدر            د)اصلاسترحام

 

 

16- حکماایننوعازنیستیونابوديراکهدراثربرخوردباموانعاسترا ..............  و شکلی راکهازپایانیافتننیرويبقاناشیمی‌شودرا    .............  می‌نامند.

الف) "موتاخترامی "و" موتطبیعی " ب) " موت طبیعی "و "موت اخترامی "

ج‌)                 هر دو مورد موت طبیعی اطلاق می شوند.      د)هر دومورد موت اخترامی اطلاق میشوند.

17-آیه «الذینیبلغونرسالاتاللهویخشونهولایخشوناحداالا الله» بر چه نکته‌ای تاکید دارد؟

الف) بر خشیت الهی تاکید دارد.

ب) ویژگی مبلغان را در دو چییز بیان می کند:ازخدامیترسندوازغیرخداازاحدينمیترسند .

ج)برای تبلیغ فقط خوف از خدا کافی است.

د) برای تبلیغ خوف از خدا لازم است.

18- در رابطه با « سیر» و « سیره» کدام گزینه نادرست است؟
الف) سیر یعنی حرکت، رفتن، راه رفتن، رفتار
ب)  سیره یعنی نوع راه رفتن، نوع و سبک رفتار
ج) همه مردم سیر دارند ولی همه سیره ندارند.
د)هیچکدام

بخش دوم: سئوالات قرآنی

19-  آیه ای که اعلام می دارد : دین پذیرفته نزد خدا اسلام است کدام است ؟

الف)7اسراءب ) 18 نحلج) 86 هودد ) 19 آل عمران

20- کدام آیه بیانگر این است که خداوند همه اعمال بندگان را می بینید ؟

الف ) 40 فصلت                               ب ) 14 علقج ) 36 زمر                           د ) 96نحل

21- صلوات بر پیامبر اکرم (ص) در کدام سوره و آیه است ؟

الف ) فتح 28                           ب) زخرف 30                                 ج ) احزاب 56                               د ) مائده 67

22- کدام گزینه از آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است ؟

الف ) 71 توبه                            ب ) 104 آل عمرانج ) 110 آل عمراند ) همه موارد

23- اگر شما در مسیر هدایت باشید انحرافات جامعه به شما آسیبی نمی رساند در کدام سوره است ؟

الف) 36 زمر                           ب ) 105 مائده3                        ج ) 40 فصلت                               د) 105 انبیاء

 

24- پیامبر با خواندن کدام آیه ، فرمود خانه فاطمه و علی از خانه های رفیع است ؟

الف ) 59 نساءب ) 13 لقمان                              ج ) 36 نورد) 18 آل عمران

25-  پیامبر با عنایت به کدام آیه فدک را به فاطمه (س) بخشید ؟

الف ) 35 حدیدب ) 6 حشرج ) 21 احزاب                               د ) 31 حشر

26- طبق کدام آیه ، فدک جزء اموال و به تعبیری خالصه پیامبر شد ؟

الف ) 88 اسراءب ) 82 نساء                                  ج ) 6 حشرد ) 33 احزاب

27- حضرت زهرا (س) کدام آیه را درخصوص بازگشت به آیین گذشتگان در خطبه اعتراض آمیز قرائت فرمود ؟

الف ) 144 آل عمران                              ب ) 61 آل عمران                            ج ) 23 شورید ) 67 مائده

28- کدام آیه بیانگر عصمت اهل بیت (ع) است؟

الف ) 9 انسان                           ب ) 43 نحل                                                ج ) 33 احزاب                                د ) 58 نساء

29- کلماتی که حضرت آدم با آن قبول توبه را از خداوند درخواست کرد ؟

الف ) ذکر نام پنج تنب ) ذکر نام حسین (ع)    ج ) ذکر نام محمد (ص)د ) ذکر نام علی (ع)

 


 

پاسخ‌نامه مسابقه فرهنگی شورای امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز استانداری مرکزی، دی ماه 1392

همکار ارجمند خواهشمند است گزینه مربوط به پاسخ صحیح را کاملا پر رنگنموده و از زدن علامت ضربدر و ...  خودداری فرمایید.

نام و نام خانوادگی:                                                                           محل خدمت:

1

الف

ب

ج

د

16

الف

ب

ج

د

2

الف

ب

ج

د

17

الف

ب

ج

د

3

الف

ب

ج

د

18

الف

ب

ج

د

4

الف

ب

ج

د

19

الف

ب

ج

د

5

الف

ب

ج

د

20

الف

ب

ج

د

6

الف

ب

ج

د

21

الف

ب

ج

د

7

الف

ب

ج

د

22

الف

ب

ج

د

8

الف

ب

ج

د

23

الف

ب

ج

د

9

الف

ب

ج

د

24

الف

ب

ج

د

10

الف

ب

ج

د

25

الف

ب

ج

د

11

الف

ب

ج

د

26

الف

ب

ج

د

12

الف

ب

ج

د

27

الف

ب

ج

د

13

الف

ب

ج

د

28

الف

ب

ج

د

14

الف

ب

ج

د

29

الف

ب

ج

د

15

الف

ب

ج

د

30

الف

ب

ج

د

 

 

 


دسته بندی

مسئول آموزش و نیروی انسانی پایگاه مقاومت بسیج صاحب الزمان(عج) استانداری


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها