1397/08/15 17:02
يازدهمين جلسه شوراي فرهنگي استانداري درساعت 12:30روز سه شنبه مورخ1397/8/15 برگزار شد.
یازدهمین جلسه شورای فرهنگی استانداری درساعت 12:30روز سه شنبه مورخ1397/8/15 به ریاست جناب آقای فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و اکثریت اعضا برگزار شد و درخصوص دستور جلسه تصمیمات و مصوباتی به تصویت اعصا رسید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved