1398/03/22 17:47
احكام رئيس و اعضاي هيات ارزيابي نماز97استانداري صادر شد
در راستای بخشنامه ستاد اقامه نماز کشور جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه ترویج و توسعه نماز و دستور وزارت کشور مبنی بر صدور احکام رئیس و اعضای هیئت ارزیابی عملکرد استانداری در حوزه ترویج و توسعه نماز صادر شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved