1398/03/22 17:52
ارسال نامه اميرالمومنين علي (ع)به مالك اشتر نخعي درباره مديريت و فرماندهي به مديران ستادي و فرمانداران شهرستانهاي استان
در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مدیریت علوی،نامه حضرت امیر المومنين علی بن ابيطالب (ع) به جناب مالک اشتر نخعی درباره چگونگی مدیریت و فرماندهی در زمان تصدی آن،برای مدیران ستادی و فرمانداران شهرستانهاي تابعه استان ارسال شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved